Беларуская English Polski Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski Home > НАВУКОВАЯ РАДА

НАВУКОВАЯ РАДА

 Aleś Bielski (Białoruski Uniwersytet Państwowy)

Nina Barszczewska (Uniwersytet Warszawski)

Hienadź Cychun (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)

Iryna Gaponenko (Białoruski Uniwersytet Państwowy)

Fernando Presa González (Uniwersytet Complutense w Madrycie)

Bronisław Kodzis (Uniwersytet Opolski)

Arnold McMillin (Kolegium Uniwersyteckie w Londynie)

Dorota Michaluk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Larysa Pisarek (Uniwersytet Wrocławski)

Mikhail Tychyna (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)

Oleg Łatyszonek (Uniwersytet w Białymstoku)

Helena Pociechina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Aliaksandr Makarevich (Mohylewski Uniwersytet Państwowy im. A. Kulaszoua)

Anżeła Melnikava (Homelski Uniwersytet Państwowy im. F. Skaryny)

Igor Nabytowycz (Uniwersytet w Drohobyczu)

Tatciana Ramza (Białoruski Uniwersytet Państwowy)

Liudmila Sinkova (Białoruski Uniwersytet Państwowy)

Beata Siwek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Aliaksandr Smalianchuk (Polska Akademia Nauk)

Halina Tychka (Białoruski Uniwersytet Państwowy)

Halina Tvaranovich (Uniwersytet w Białymstoku)

  Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
tel. +48 22 55 34 252
   http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
actaalba@gmail.com