ACTA ALBARUTHENICA Беларуская English ACTA ALBARUTHENICA Polski Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski O CZASOPIŚMIE

O CZASOPIŚMIE

./userfiles/images/aa22.jpg

„Acta Albaruthenica” jest czasopismem naukowym Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukazuje się od 1998 r. Pierwszy tom został wydany w Warszawie, następne cztery (2001–2005) były wydawane w Mińsku. Od 2007 r. wydawcą czasopisma jest Katedra Białorutenistyki UW, a periodyk jest redagowany przez pracowników Katedry i wydawany regularnie w Warszawie.

 Prace prezentowane na łamach czasopisma dotyczą zagadnień szeroko rozumianej białorutenistyki. Artykuły zamieszczane w kolejnych tomach są poświęcone problematyce literaturoznawczej i lingwistycznej. Poszczególne tomy zawierają również recenzje, omówienia i sprawozdania.
 Autorami publikacji są badacze z różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą. Publikacje ukazują się w języku polskim i białoruskim z dołączonym krótkim streszczeniem w języku angielskim.
Publikacja w czasopiśmie „Acta Albaruthenica” jest bezpłatna. 

Wszystkie artykuły w „Acta Albaruthenica” podlegają podwójnej ślepej recenzji. Artykuły przesyłane są do co najmniej dwóch recenzentów. Recenzentami są specjaliści z zakresu danej dziedziny.

„Acta Albaruthenica” to czasopismo z otwartym dostępem, zgodnie z oświadczeniem Bethesdy w sprawie otwartego dostępu.

Treść numerów czasopisma oraz teksty artykułów są dostępne w dziale „Archiwum”.

 Prawa autorskie do artykułów w „Acta Albaruthenica” są zastrzeżone dla autora (autorów), a prawo do pierwszej publikacji należy do czasopisma.

Dzięki publikacji w tym czasopiśmie z otwartym dostępem artykuły mogą być swobodnie wykorzystywane w celach niekomercyjnych z obowiązkowym wskazaniem zarówno autora (autorów), jak i czasopisma pierwszej publikacji. 

“Acta Albaruthenica” jest na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 PL (CC BY-NC-ND 3.0 PL). Więcej informacji na temat licencjonowania Creative Commons można znaleźć na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

 Nasze czasopismo znajduje się na półkach Biblioteki Narodowej. 

 

e-ISSN 2720-698X

ISSN  1898-8091

  Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
tel. +48 22 55 34 252
   http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
actaalba@gmail.com