ACTA ALBARUTHENICA Беларуская English ACTA ALBARUTHENICA Polski Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski Strona główna > DLA AUTORÓW

DLA AUTORÓW

Aby zapobiegać zjawiskom znanym jako "ghostwriting" i "guest authorship", Redakcja zwraca szczególną uwagę na rzetelność publikacji naukowych i wymaga podawania autorów/współautorów, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie publikacji.

Prosimy także o podawanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Wszystkie materiały nadesłane do redakcji są anonimowo oceniane przez dwóch recenzentów

 


 Zasady przygotowania artykułów i recenzji do czasopisma naukowego „Acta Albaruthenica”

Redakcja przyjmie niepublikowane dotąd artykuły, recenzje, sprawozdania z zakresu szeroko rozumianej białorutenistyki (literatura, język, historia, kultura). W roczniku zamieszczane są materiały w języku polskim i białoruskim. Objętość artykułu naukowego powinna wynosić minimum 12 stron A 4 (20 tys. znaków) z przypisami na dole strony (bez bibliografii na końcu artykułu) i zawierać krótkie streszczenie (około 500 znaków) w języku angielskim oraz dodatkowo polskim albo rosyjskim. Tytuł artykułu powinien być podany także w przekładzie na język angielski oraz dodatkowo na język rosyjski (tylko dla artykułów pisanych po białorusku). Objętość pozostałych materiałów – do 5 stron A 4. 

Do artykułu/recenzji należy dołączyć Oświadczenie (do pobrania na dole strony), które musi być podpisane własnoręcznym podpisem autora. Wypełnione i podpisane oświadczenie można dostarczyć osobiście do Katedry Białorutenistyki, przesłać pocztą tradycyjną na adres Redakcji, ewentualnie zeskanować/sfotografować i skan/zdjęcie oryginału przesłać pocztą elektroniczną na adres albaruthenica@uw.edu.pl.


Układ artykułu: 

 •  imię i nazwisko autora/autorów (także wg paszportu, łacinką);
 •  miasto
 •  tytuł artykułu w języku oryginalnym tekstu oraz języku angielskim i rosyjskim (tylko dla artykułów pisanych po białorusku);
 • tekst główny;
 • streszczenie (w języku angielskim – ok. 500 znaków – oraz w języku polskim albo rosyjskim).

 

Artykuł powinien być napisany w edytorze tekstu (preferowany Word): 

 • Czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki – 12; odstęp między wierszami – 1,5, w przypisach wielkość czcionki – 10, odstęp między wierszami – 1,0.
 • Nazwy plików powinny być napisane łacinką – nazwisko autora i tytuł artykułu (może zawierać tylko pierwsze wyrazy).
 • W tekście dopuszcza się stosowanie wyróżnień, tj. kursywę i pogrubienie. Kursywą podajemy tytuły cytowanych pozycji zwartych i artykułów (w tekście i przypisach), wyrażeń obcojęzycznych oraz dla wyrazów i wyrażeń stanowiących przykłady. Pogrubienie – rezerwujemy dla tytułów, terminów i partii tekstów wymagających wyróżnienia.
 • W cudzysłów (bez kursywy) ujmujemy (w tekście głównym i przypisach) tytuły czasopism.
 • Cytaty ujmujemy w cudzysłów (bez kursywy), fragmenty opuszczone należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych, w takich nawiasach umieszcza się wszystkie odautorskie komentarze.
 • W roczniku stosujemy jednolity system przypisów: numer przypisu umieszczamy w tekście, tekst przypisu podajemy na dole strony. Prosimy o zapoznanie się z odrębnym dokumentem na temat zasad tworzenia przypisów (zob. Zasady sporządzania przypisów).

 

Układ recenzji: 

 • w tytule recenzji podajemy: inicjał i nazwisko autora/autorów, tytuł pracy, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania, ilość stron;
 • tekst główny;
 • imię i nazwisko autora recenzji;
 • miasto.

 

Recenzja powinna być napisana w edytorze tekstu (preferowany Word): 

 • Czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki – 12; odstęp między wierszami – 1,5.
 •  Plik należy podpisać łacinką w następujący sposób: nazwisko_recenzja.

 


Pliki do pobrania

Oświadczenie 

Zasady sporządzania przypisów bibliograficznych


  Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678, Warszawa
tel./fax (22) 55 34 244
   http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
albaruthenica@uw.edu.pl