DLA AUTORÓW

Aby zapobiegać zjawiskom znanym jako "ghostwriting" i "guest authorship", Redakcja zwraca szczególną uwagę na rzetelność publikacji naukowych i wymaga podawania autorów/współautorów, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie publikacji.

Prosimy także o podawanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Wszystkie materiały nadesłane do redakcji są anonimowo oceniane przez dwóch recenzentów

 


Informacje dla autorów

(obowiązują  od XX numeru rocznika „Acta albaruthenica”)

Zasady przygotowania artykułów i recenzji do rocznika „Acta Albaruthenica”

  1. Autor (imię i nazwisko): w j. oryginału, przy alfabetach wschodnich zapis również w j. angielskim (według zapisu w paszporcie).
  2. Afiliacja: w j. polskim oraz w j. angielskim.
  3. Adres e-mail (do opublikowania w piśmie).
  4. Kod ORCID.
  5. Tytuł w j. oryginału, angielskim, polskim, białoruskim (jeśli j. polski lub białoruski jest j. oryginału, pojawia się na pierwszej pozycji).
  6. Tekst artykułu.
  7. Bibliografia.
  8. Streszczenia (około 800 znaków) i słowa klucze (5–7) w j. angielskim, polskim, białoruskim.

  

SPORZĄDZANIE PRZYPISÓW:

Przypisy umieszczamy w tekście głównym w następujący sposób:

[nazwisko rok wydania: strony], np. [Александровіч 1971: 15]

[nazwisko rok wydania, tom: strony], np. [Карскій 1922, III-3: 123]

W przypadku więcej niż jednej pracy danego autora, opublikowanej w tym samym roku, należy dodać kolejne litery alfabetu przy dacie (np., 2019a, 2019b).

 

SPORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII:

Autor sporządza jeden wykaz literatury (Bibliografia, Бібліяграфія) dla całej pracy. Kolejność pozycji bibliograficznych powinna być alfabetyczna, według nazwisk autorów lub tytułów prac zbiorowych. Redaktorów prac zbiorowych należy oznaczyć przed nazwiskiem skrótem w języku zgodnym z publikacją (Red., Рэд.). Zestawienie powinno zawierać jedynie prace przywoływane lub cytowane w tekście. Nie należy numerować/wypunktowywać kolejnych prac, każdą nową pracę należy zacząć od nowego akapitu.

Pozycje bibliograficzne zapisane cyrylicą w bibliografii muszą być uzupełnione przez wariant transliterowany na stronie  https://www.translitteration.com/transliteration/en/belarusian/scholarly/ 

Po wariancie transliterowanym w nawiasie kwadratowym powinien być umieszczony oryginał.

ZAPIS BIBLOGRAFII

Monografie

Aleksandrovìč Scâpan. 1971. Pucâvìny rodnaga slova. Mìnsk: BDU [Александровіч Сцяпан. 1971. Пуцявіны роднага слова. Мінск: БДУ].

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze. 1991. Red. A. Kłoskowska. Wrocław: Wiedza o Kulturze.

Gìstoryâ belaruskaj lìtaratury XI–XIX stagoddzâǔ u dvuh tamah. 2007. Red. U. Marhelʹ, V. Čamârckì. Mìnsk: Belaruskaâ navuka [Гісторыя беларускай літаратуры ХІ–ХІХ стагоддзяў у двух тамах. 2007. Рэд. У. Мархель, В. Чамярцкі. Мінск: Беларуская навука].

 

Rozdziały w monografiach

Kìsâlëǔ Genadź. 1994. Kìselʹ Apanas. U: Belaruskìâ pìsʹmennìkì: Bìâbìblìâgrafìčny sloǔnìk u 6 tamah. Minsk: Belaruskaâ èncyklapedyâ [Кісялёў Генадзь. 1994. Кісель Апанас. У: Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік у 6 тамах. Мінск: Беларуская Энцыклапедыя].

Raźny Anna. 2001. Wiechi – od poszukiwań wolności do zniewolenia totalitarnego. Z doświadczeń inteligencji rosyjskiej. W: Inteligencja. Tradycja         i nowe czasy. Red. H. Kowalska-Stus Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Artykuły w czasopismach

Šlûbskì Alâksandr. 1927. Konfìskacyâ PANA TADÈUŠA D.-Marcìnkevìča. “Uzvyšša” № 2: 200–201 [Шлюбскі Аляксандр. 1927. Конфіскацыя ПАНА ТАДЭУША Д.-Марцінкевіча. “Узвышша” № 2: 200–201].

Bruchnalski Wilhelm. 1922. Z “Pamiętników” M. Marksa, witebszczanina. “Lud”   t. XXI: 151.

 

Materiały archiwalne:

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, LVIA 1248–2–1497, l. 234–247v (dodatkowo można również podać tytuł dokumentu).

Nacyânalʹny gìstaryčny arhìǔ Belarusì ǔ Grodne, NGA RB u Grodne, f. 1, vop. 22, spr. 1121, ark. 401–418v [Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў Гродне, НГА РБ у Гродне, ф. 1, воп. 22, спр. 1121, арк. 401–418v].

 

Publikacji internetowe:

Genealogia Polaków: Katalog Powstańców Styczniowych [online] https://genealogia.okiem.pl/powstanies/index.php?nazwisko=Piekarski [доступ: 28.09.2019].

 


Pliki do pobrania