ACTA ALBARUTHENICA Беларуская English ACTA ALBARUTHENICA Polski Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski Strona główna > DLA RECENZENTÓW

DLA RECENZENTÓW 

Lista Recenzentów w roku 2019: 

 • prof. UW dr hab. Nina Barszczewska (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Wanda Barouka (Witebski Uniwersytet Państwowy im. P.Maszeraua)
 • prof. UwB dr hab. Lilia Citko (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Jerzy Gordziejew (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr Mirosław Jankowiak (Instytut Słowiański Akademii Nauk Republiki Czeskiej)
 • prof. dr hab. Siarhej Kavaliou (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. UwB dr hab. Oleg Łatyszonek (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Aliaksandr Makarevich (Mohylewski Uniwersytet Państwowy im. A.Kulaszoua)
 • prof. dr hab. Tatciana Ramza (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • dr hab. Ivan Saverchanka (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)
 • prof. dr hab. Liudmila Sinkova (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • dr hab. Beata Siwek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • prof. dr hab. Aliaksandr Smalianchuk (Polska Akademia Nauk)
 • prof. UW dr hab. Mikołaj Timoszuk (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Halina Tyczka (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • prof. UwB dr hab. Halina Tvaranovich (Uniwersytet w Białymstoku)

Lista Recenzentów w roku 2018: 

 • prof. UW dr hab. Mikołaj Timoszuk (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. UwB dr hab. Lilia Citko (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Hienadź Cyhun (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)
 • dr hab. Jerzy Gordziejew (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Jerzy Grzybowski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Siarhej Kavaliou (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Aliaksandr Krautsevich (Związek Pisarzy Białoruskich, Białoruś)
 • prof. UwB dr hab. Oleg Łatyszonek (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Larysa Pisarek (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Mikalai Pryhodzich (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • prof. UMCS dr hab. Michał Sajewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Ivan Saverchanka (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)
 • prof. dr hab. Liudmila Sinkova (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • dr hab. Beata Siwek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • prof. dr hab. Aliaksandr Smalianchuk (Polska Akademia Nauk)
 • prof. dr hab. Ivan Shtejner (Homelski Uniwersytet Państwowy im. Francyska Skaryny, Białoruś)
 • prof. dr hab. Bazyli Tichoniuk (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. UwB dr hab. Halina Tvaranovich (Uniwersytet w Białymstoku)


Lista Recenzentów w latach 2014 - 2017: 

 • prof. UW dr hab. Nina Barszczewska (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. UwB dr hab. Lilia Citko (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Hienadź Cyhun (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)
 • dr hab. Jerzy Gordziejew (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Jerzy Grzybowski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Siarhej Kavaliou (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Aliaksandr Krautsevich (Związek Pisarzy Białoruskich, Białoruś)
 • prof. UwB dr hab. Oleg Łatyszonek (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Larysa Pisarek (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Mikalai Pryhodzich (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • prof. UMCS dr hab. Michał Sajewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Ivan Saverchanka (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)
 • prof. dr hab. Liudmila Sinkova (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • dr hab. Beata Siwek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • prof. dr hab. Aliaksandr Smalianchuk (Polska Akademia Nauk)
 • prof. dr hab. Ivan Shtejner (Homelski Uniwersytet Państwowy im. Francyska Skaryny, Białoruś)
 • prof. dr hab. Bazyli Tichoniuk (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. UW dr hab.  Mikołaj Timoszuk (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. UwB dr hab. Halina Tvaranovich (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Ihar Zhuk (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś)

 

Lista Recenzentów w latach 2011-2013:

 • prof. UwB dr hab. Lilia Citko (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Hanna Dylągowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • dr hab. Jerzy Gordziejew (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Jerzy Grzybowski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. UwB dr hab. Oleg Łatyszonek (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Mikalai Pryhodzich (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • dr hab. Ivan Saverchanka (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)
 • prof. dr hab. Liudmila Sinkova (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • dr hab. Beata Siwek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • prof. dr hab. Valentyna Sobol (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Bazyli Tichoniuk (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. UwB dr hab. Halina Tvaranovich (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. SGGW dr hab. Teresa Zaniewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 

Zasady recenzowania artykułów
w czasopiśmie „Acta Albaruthenica” 

  1. Nadesłane do publikacji teksty podlegają wstępnej weryfikacji pod względem ich zgodności z profilem czasopisma oraz spełnienia wymogów edytorskich przyjętych przez Redakcję.
  2. Teksty, odpowiadające kryteriom wymienionym w punkcie 1, po wstępnym zaaprobowaniu przez Redakcję, są przesyłane do dwóch recenzentów spoza uczelni (instytucji naukowo-badawczej), w której jest zatrudniony Autor. Opinie są sporządzane przez specjalistów z dziedziny, której dotyczy nadesłana praca.
  3. Tożsamość Autora recenzowanego tekstu nie jest ujawniana recenzentom. Nie ujawniane są również nazwiska recenzentów opiniujących konkretny tekst.
  4. Jeżeli recenzentowi jest znana tożsamość Autora, to ze strony recenzenta jest wymagana deklaracja o niewystępowaniu konfliktu interesów. Podobną deklarację podpisuje recenzent również w przypadku, jeżeli opiniodawca i Autor są zatrudnieni w tej samej jednostce.
  5. Recenzje mają formę pisemną i są sporządzane w języku polskim. Uwagi dodatkowe (inne) są sporządzane w języku polskim lub białoruskim. Każda recenzja w sposób jednoznaczny zawiera stwierdzenie recenzenta o dopuszczeniu tekstu do druku bądź o jego odrzuceniu.
  6. Artykuły, które otrzymały dwie pozytywne recenzje, są dopuszczane do druku.
  7. Raz w roku w wydaniu papierowym czasopisma oraz na jego stronie internetowej zamieszczana jest lista zbiorcza recenzentów.

Plik do pobrania

Formularz recenzji PDF 

Formularz recenzji DOC 

  Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678, Warszawa
tel./fax (22) 55 34 244
   http://www.albaruthenica.uw.edu.pl
albaruthenica@uw.edu.pl