DLA RECENZENTÓW 

 

Lista Recenzentów (2022): 

 


Lista Recenzentów (2011-2021): 

 

Zasady recenzowania artykułów
w czasopiśmie „Acta Albaruthenica” 

  1. Nadesłane do publikacji teksty podlegają wstępnej weryfikacji pod względem ich zgodności z profilem czasopisma oraz spełnienia wymogów edytorskich przyjętych przez Redakcję.
  2. Teksty, odpowiadające kryteriom wymienionym w punkcie 1, po wstępnym zaaprobowaniu przez Redakcję, są przesyłane do dwóch recenzentów spoza uczelni (instytucji naukowo-badawczej), w której jest zatrudniony Autor. Opinie są sporządzane przez specjalistów z dziedziny, której dotyczy nadesłana praca.
  3. Tożsamość Autora recenzowanego tekstu nie jest ujawniana recenzentom. Nie ujawniane są również nazwiska recenzentów opiniujących konkretny tekst.
  4. Jeżeli recenzentowi jest znana tożsamość Autora, to ze strony recenzenta jest wymagana deklaracja o niewystępowaniu konfliktu interesów. Podobną deklarację podpisuje recenzent również w przypadku, jeżeli opiniodawca i Autor są zatrudnieni w tej samej jednostce.
  5. Recenzje mają formę pisemną i są sporządzane w języku polskim. Uwagi dodatkowe (inne) są sporządzane w języku polskim lub białoruskim. Każda recenzja w sposób jednoznaczny zawiera stwierdzenie recenzenta o dopuszczeniu tekstu do druku bądź o jego odrzuceniu.
  6. Artykuły, które otrzymały dwie pozytywne recenzje, są dopuszczane do druku.
  7. Raz w roku w wydaniu papierowym czasopisma oraz na jego stronie internetowej zamieszczana jest lista zbiorcza recenzentów.

Plik do pobrania

Formularz recenzji PDF 

Formularz recenzji DOC