O CZASOPIŚMIE

./userfiles/images/aa20.jpg

„Acta Albaruthenica” jest czasopismem naukowym Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukazuje się od 1998 r. Pierwszy tom został wydany w Warszawie, następne cztery (2001–2005) były wydawane w Mińsku. Od 2007 r. edytorem czasopisma jest Katedra Białorutenistyki UW, a periodyk jest redagowany przez pracowników Katedry i wydawany regularnie w Warszawie.

 
Prace prezentowane na łamach czasopisma dotyczą zagadnień szeroko rozumianej białorutenistyki. Artykuły zamieszczane w kolejnych tomach są poświęcone problematyce literaturoznawczej i lingwistycznej. Poszczególne tomy zawierają również recenzje, omówienia i sprawozdania.
 
Autorami publikacji są uczeni i badacze z różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą. Publikacje ukazują się w języku polskim i białoruskim z dołączonym krótkim streszczeniem w języku angielskim.
 
 
Czasopismo recenzowane
Edycja papierowa jest wersją pierwotną czasopisma
 
ISSN  1898-8091